MEDOBRANÍ

Odběr medných plástů. 1

Vytáčení 1

Cezení (filtrování medu) 1

Skladování medu. 1

 

 

Při pevné stavbě bylo medobraní jednou za rok, při pohyblivé stavbě můžeme medobraní provádět vícekrát.

Na první pohled „dobrá snůška“

 

Radiální medomet

Tangenciální medomet

Použití odvíčkovací vidličky

„Ručně“ zvratný medomet

Tangenciální medomet na polorámky

Odvíčkovací vana s opěrkou

 

Odvíčkovací vana s hrotem

Použití odvíčkovacího nože (odkládá se do nádoby s horkou vodou)

 

 

Naše zavedené chovatelské práce a opatření prováděná po vyzimování včelstev, jsou od časného jara až do nasazení včelstev do rozličných snůšek, nasměrovány na velký cíl získání medu. Každé větší včelařství, jako též vedlejší— přivýdělečný— nebo plně výdělečný provoz jsou nasměrovány na uspokojivou mednou sklizeň. Čím větší je zahospodařený výtěžek medu, z dobře prodaných druhů medu za rok, o to je krizím odolnější včelařský provoz.

Včelařský provoz stojí na jistých včelách, je-li medná sklizeň na lavici, medná sklizeň ve vědrech a medná sklizeň v koších nebo u nás v nástavkových včelstvech. Vezměme si k srdci tuto včelařskou moudrost a snažte si ji vyzkoušet.

 

Odběr medných plástů

Spojujeme s odběrem medných plástů ihned prohlídku včelstev na různých kočovných stanovištích.

 

Prvý příkaz: absolutní čistota

Plásty na výměnu a mezistěny musí být k dispozici v dostatečném počtu. Pro transport je možno použít nástavků nebo k tomuto účelu plánované transportní bedny na plásty.

Náš med musí být zralý

Množství létavek ve včelstvech může donést, při dobré snůšce, velké množství nektaru nebo medovice. Nektar přichází do úlu většinou velmi bohatý na vodu. Donesené sesbírané zboží z pampelišky, řepky a jiných nektar poskytujících rostlin obsahuje mezi 10 až 40 procenty suché substance rozličných druhů cukru. Zbytek je voda. Pouze silná, dobře plodující včelstva produkují dostatek tepla, aby optimálně odstranila vodní zředění nektaru. Naproti tomu mají skutečné problémy při nanesení nektaru včelstva s velikým prostorem, řídkým seděním a nedostatečným obsazením plástů, které vedou často k příliš vysokému obsahu vody v medu.

 

Několik dní snůškového klidu před odběrem medu by bylo ideální. Medné plásty nesmějí vystřikovat při zkoušce trhem. Měli bychom při odběru plástů s květovým medem odbírat pokud možno pouze zavíčkované medné plásty. Čím více zavíčkování, o to lépe. Tento med by měl být, až na výjimky, zralý. (Vyjmuté jsou roky se silným výskytem melicitózního medu, zde nesmíme čekat na zavíčkování medných plástů, nýbrž se musí v krátkých intervalech medné plásty odebrat a vytočit.) Při odběru medných plástů používáme málo kouře. Odebrané medné plásty bez včel budou ihned uskladněny v nástavcích opatřených dny nebo v plástových bednách zajištěných před včelami.

Uvolněné mezery budou, podle současné nebo očekávané nabídky snůšky, vyplněny mezistěnami a soušemi. Pečujeme také zde, aby v nejvyšším nástavku našly své místo pokud možno pouze světlé, vystavěné, nezaplodované plásty nebo mezistěny. Tímto pravidlem vytvoříme tento prostor neatraktivní pro matku a včelstva, mohou být vedena ve čtyřech nebo pěti nástavcích bez mřížky.

 

Vytáčení

Dřívější ještě často praktikované vytáčení medných plástů přímo na kočovném stanovišti se nyní používá velmi málo. Naše moderní včelařské provozy disponují dnes dostatečně bezvadným, mladým plástovým materiálem k výměně. Vytáčení se provádí doma v k tomu určených místnostech.

Medné nástavky nebo bedny s plásty skládáme z nákladního automobilu pomocí kladky nebo vozíčku na pytle a zavážíme do čisté, pachuprosté, pokud možno. vykachlíčkované, suché vytáčecí místnosti. V čase pracovních špiček můžeme tyto věže medných plástů ponechat ještě několik dnů stát, než započneme s vytáčením. Ve včelařském ústavu (LAB) v Hohenheimu provádíme před velkým vytáčením předem nejprve zkušební vytáčení. Zvláště důležité je to při květových medech s velkým podílem řepky.

Z dvaceti nástavků odebereme po jednom medném plástu a tyto plásty vytáčíme. Tento med bude změřen na obsah vody. Obsah vody nesmí přestoupit u našich květových medů 18,5 procent, musí ležet co nejvíce pod touto hodnotou. Jen tak obdržíme bezvadný, kvalitní med s nízkým obsahem vody, který si toto jméno zaslouží a nechá se také dobře skladovat. Je-li obsah vody příliš vysoký, přijdou u nás medné plásty do sušicí komory. Odstraníme dna, z každého nástavku odebereme ještě jeden medný plást a zbylé plásty odstrčíme od sebe pro lepší cirkulaci. Takto připravené nástavky s našimi mednými plásty postavíme nyní křížovým způsobem na pojízdné palety a zavezeme do sušicí komory. Teplota se nastaví na +32°C. Oba ventilátory odsávají teplý, suchý, filtrovaný vzduch z prostoru, tento odebírá vlhkost a je vyfukován ven. Ve 24 hodinách ztratí náš med jedno procento vody. Nejen z otevřených medných buněk, nýbrž také ze zavíčkovaných bude odejmuta voda. Po jednom až dvou dnech má květový med požadovaný obsah vody a velké vytáčení může započít. Vytáčecí místnost, nářadí a pomůcky, odvíčkovací stroj a medomety musí být v bezvadně čistém stavu.

 

Odvíčkování medných plástů je možno provádět odvíčkovací vidličkou, odvíčkovacím nožem, odvíčkovacím strojem nebo u světlých, nezaplodovaných plástů také pistolí s horkým vzduchem. K vytáčení používáme šestnáctiplástový zvratný medomet s programovaným, automatickým řízením a pro zkušební vytáčení šestiplástový zvratný medomet se stejnými přednostmi.

 

Cezení (filtrování medu)

Při cezení vytočeného medu jsou rozličné možnosti. Ve včelařstvích s malým počtem včel se často pracuje s dvojitými síty na med z nerezové oceli. Musí jich být ale k dispozici několik, aby se mohlo plynule pracovat.

Jednodušší způsob představuje použití dvou odběrných nádob (kbelíků) se síty střední velikosti. Obě nádoby střídavě odstavujeme od medometu a necháme med ze sít vytéct. Jemnější  nečistoty (vzduchové bublinky a částečky vosku) vyplavou ke hladině skladovacích nádob do jednoho týdne.

Větší včelařské provozy ponechávají med z vytáčení necezený téci do kbelíku a nakonec jej vylijí do velkého filtračního zařízení. Po protečení hrubým a jemným sítem stoupá med po stěně cisterny nahoru a nechá se odtékat horním vypouštěcím kohoutem do hoboků. Při dalším doplnění nefiltrovaným medem plavou hrubé kousky vosku na hladině a nemohou ucpávat horní síto. Ale také zde se doporučuje horní, hustou vrstvu vosku čas od času odstranit. Teprve po ukončení vytáčení necháme odtéci zbylý med ze spodního vypouštěcího kohoutu. Je ideální, když jsou sítové koše ohřívatelné. Ve větších včelařských provozech odtéká med z medometu přímo do ohřívatelného kalojemu na med. Med zde musí protéci rozličné rafinovanosti a síta a může být potom odčerpán. Přefiltrovaný med je možno také z filtračního zařízeni přímo přečerpat do velkých zásobníků z nerezavějící oceli, o obsahu 250 až 300 kilogramů a potom míchat na jemnou krystalizaci. Je třeba dát přednost ohřívatelným zařízením před jiným, bez možnosti ohřívání.

Ne všichni včelaři jsou vybaveni těmito zařízeními, a proto se budeme opět zabývat normálnostmi. Přefiltrovaný med v hobocích nebo v nádržích z nerezové oceli musí být vzduchotěsně uzavřen. Hoboky značíme rokem vytáčení, druhem medu a pokud možno obsahem vody. Červený popis nám signalizuje květový med, zelený lesní med, modrý kaštanový med, žlutý slunečnicový med a černé písmo nám ukazuje žádaný jedlový med. Tak se druhové medy lehčeji naleznou ve skladu. Vytočený med ponecháme ještě několik dní stát ve vytáčecí místnosti. Konečně se řádně sebere pěna, aby se odstranily všechny malé kousíčky vosku. Zde si musíme počínat skutečně velkoryse. Tento znečištěný med se hodí především ke krmení při výstavbě našich mladých včelstev a je třeba mu dát přednost před každým roztokem cukru. Po odebrání pěny mícháme náš květnový med tříhrannou tyčí, otočným hákem nebo míchací spirálou vrtačkou dva až tři dny, až se táhne ve stužkách. Docílíme tak jemné krystalizace našeho květového medu. Konečně může být plněn do sklenic. Množství medu, které nemůže být ihned spotřebováno, jde do skladu.

 

Skladování medu

Takto získané naše kvalitní medy smějí být skladovány pouze v suchých, čistých, prachuprostých, studených místnostech. Víka musí uzavírat absolutně těsně. Ve včelařském ústavu (LAB) v Hohenheimu disponujeme dvěma chladicími prostory, kde můžeme skladovat naše medy při teplotě +10°C. Zde může být med uskladněn několik roků, aniž by se pozorovatelně změnil.

 

Čerpáno s Včelařské Encyklopedie ing. Jana Jindry